Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 27/2010/TT-BTC | Ban hành: 26/02/2010  |  Hiệu lực: 12/04/2010  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

BỘ TÀI CHÍNH

____________

 

Số: 27/2010/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

 

 

THÔNG TƯ

Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán

áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

_____________________________________

 

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Phí hoạt động chứng khoán quy định tại Thông tư này áp dụng đối với các công việc liên quan đến triển khai hoạt động chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán và tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Tổ chức được thu phí hoạt động chứng khoán quy định tại Thông tư này là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Người nộp phí

Người nộp phí là các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến các nghiệp vụ của thị trường giao dịch chứng khoán quy định trong Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Biểu thu phí

1. Mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Namthực hiện theo Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phí đăng ký niêm yết lần đầu thu khi chấp thuận niêm yết chứng khoán và không thu trong trường hợp chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở giao dịch chứng khoán.

3. Phí quản lý thành viên giao dịch, thành viên lưu ký hàng năm được tính cho năm đủ 12 tháng và thời điểm bắt đầu được tính từ ngày đầu tiên của tháng sau tháng được chấp thuận là thành viên giao dịch, thành viên lưu ký.

Ví dụ: Tổ chức A đăng ký là thành viên giao dịch hoặc thành viên lưu ký từ ngày 10/2/2009 thì phí quản lý thành viên giao dịch hoặc phí thành viên lưu ký hàng năm sẽ được tính từ ngày 1/3/2009.

4. Các công ty chứng khoán triển khai hoạt động giao dịch trực tuyến thì nộp phí kết nối lần đầu ngay khi được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận làm thành viên giao dịch trực tuyến.

5. Phí duy trì định kỳ hàng năm được tính cho năm đủ 12 tháng và thời điểm bắt đầu được tính từ ngày đầu tiên của tháng sau tháng được kết nối.

Ví dụ: Tổ chức B đăng ký giao dịch trực tuyến từ ngày 10/2/2009 thì phí kết nối sẽ được tính từ ngày 1/3/2009.

6. Phí giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (giao dịch repo) chỉ thu một lần khi xác định giao dịch lần đầu.

7. Phí đăng ký niêm yết quy định tại điểm 2 Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư này không áp dụng đối với trái phiếu Chính phủ.

8. Phí đăng ký chứng khoán quy định tại điểm 9 Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư này không áp dụng đối với trái phiếu Chính phủ.

9. Giá trị giao dịch trong các trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán quy định tại điểm 14 của Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư này được xác định như sau:

- Đối với cổ phiếu đang niêm yết/đăng ký giao dịch: theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá tham chiếu của cổ phiếu vào ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu hoặc theo giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhân với số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng. Trường hợp biếu tặng cho, thừa kế hoặc hợp đồng không có giá chuyển nhượng thì lấy theo giá tham chiếu của cổ phiếu vào ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu nhân với số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng.

- Đối với cổ phiếu chưa niêm yết: bằng mệnh giá của cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng.

- Phí chuyển nhượng chứng khoán quy định tại điểm 14.1 Biểu mức thu áp dụng đối với cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

- Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán quy định tại điểm 14.2 Biểu mức thu chỉ áp dụng đối với bên nhận chuyển quyền sở hữu.

Điều 4. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng

1. Phí trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Đơn vị thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

2. Số thu phí từ giao dịch chuyển nhượng chứng khoán quy định tại điểm 14.1 Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông tư này được phân chia cho Sở giao dịch chứng khoán theo tỷ lệ 50% số thu phí.

3. Các quy định khác về thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 và Thông tư số 157/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

4. Phí hoạt động chứng khoán thu bằng Đồng Việt Nam.

5. Trường hợp thu phí đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào ngày phát hành cuối cùng của mỗi đợt phát hành; Phí giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được tính bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày giao dịch.

6. Trường hợp phí đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân trong tháng có phát sinh thanh toán gốc, lãi.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ: Nội dung quy định về phí hoạt động chứng khoán tại Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2002; Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21 tháng 02 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm; Quyết định số 1351/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh giảm mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và hướng dẫn của Bộ Tài chính về phí phát hành và giao dịch trái phiếu Chính phủ trái với quy định tại Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

 

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Collapse Luật Phí và lệ phíLuật Phí và lệ phí
Expand Luật Phí và lệ phí 2015Luật Phí và lệ phí 2015
Collapse Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001
Expand 1. Pháp lệnh1. Pháp lệnh
Expand 2. Hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành
Expand AN NINH, TRẬT TỰAN NINH, TRẬT TỰ
Expand BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, CNTT, INTERNETBƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, CNTT, INTERNET
Expand CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCCÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Collapse DOANH NGHIỆP, ĐẦU TƯ, KINH DOANHDOANH NGHIỆP, ĐẦU TƯ, KINH DOANH
Expand Lệ phí trước bạLệ phí trước bạ
Expand Phí bán đấu giá cổ phần doanh nghiệpPhí bán đấu giá cổ phần doanh nghiệp
Expand Phí cấp GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấpPhí cấp GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Expand Phí cấp GCN đủ điều kiện hành nghề, kinh doanh dv kểm toánPhí cấp GCN đủ điều kiện hành nghề, kinh doanh dv kểm toán
Expand Phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dv thẩm định giáPhí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dv thẩm định giá
Expand Phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáoPhí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Expand Phí cấp mã số mã vạchPhí cấp mã số mã vạch
Expand Phí khí thải, mức tiêu thụ năng lượng và cấp nhãn năng lượngPhí khí thải, mức tiêu thụ năng lượng và cấp nhãn năng lượng
Expand Phí kiểm định kỹ thuật định kỳ chai chứa khí đốt hóa lỏngPhí kiểm định kỹ thuật định kỳ chai chứa khí đốt hóa lỏng
Expand Phí mở văn phòng đại diện của DN quảng cáo nước ngoàiPhí mở văn phòng đại diện của DN quảng cáo nước ngoài
Collapse Phí trong hoạt động chứng khoánPhí trong hoạt động chứng khoán
Thông tư 02/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Thông tư 09/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán
Thông tư 134/2009/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thông tư 216/2013/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán
Thông tư 27/2010/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Thông tư 38/2011/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán
Thông tư 65/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Thông tư 67/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại uỷ ban chứng khoán nhà nước
Expand Phí trong hoạt động các tổ chức tín dụngPhí trong hoạt động các tổ chức tín dụng
Expand Phí trong hoạt động của NHNNPhí trong hoạt động của NHNN
Expand Phí trong hoạt động hoá chấtPhí trong hoạt động hoá chất
Expand Phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểmPhí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm
Expand Phí trong lĩnh vực thương mạiPhí trong lĩnh vực thương mại
Expand Phí trong điện lựcPhí trong điện lực
Expand Phí tái tạo, duy tu hạ tầng KCN, KCXPhí tái tạo, duy tu hạ tầng KCN, KCX
Expand Phí và lệ phí trong lĩnh vực hải quanPhí và lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Expand Phí về tiêu chuẩn đo lường, chất lượngPhí về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng
Expand Phí xăng dầuPhí xăng dầu
Expand Phí đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanhPhí đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh
Expand GIAO THÔNG VẬN TẢIGIAO THÔNG VẬN TẢI
Expand GIÁO DỤCGIÁO DỤC
Expand GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, THI HÀNH ÁNGIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, THI HÀNH ÁN
Expand Khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệKhoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ
Expand LAO ĐỘNG, ATVSLĐLAO ĐỘNG, ATVSLĐ
Expand NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN, AN TOÀN THỰC PHẨMNÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN, AN TOÀN THỰC PHẨM
Expand QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÍ, LỆ PHÍQUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÍ, LỆ PHÍ
Expand TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, BẢN ĐỒTÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, BẢN ĐỒ
Expand TƯ PHÁP, BỔ TRỢ TƯ PHÁP, XUẤT NHẬP CẢNHTƯ PHÁP, BỔ TRỢ TƯ PHÁP, XUẤT NHẬP CẢNH
Expand VĂN HOÁ DU LỊCH, XUẤT BẢN, BÁO CHÍ, LƯU TRỮVĂN HOÁ DU LỊCH, XUẤT BẢN, BÁO CHÍ, LƯU TRỮ
Expand XÂY DỰNG, QUY HOẠCH, PCCCXÂY DỰNG, QUY HOẠCH, PCCC
Expand Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎEY TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎE
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Văn bản phí & lệ phí (cũ)Văn bản phí & lệ phí (cũ)
Expand Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án (cũ)Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án (cũ)

Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc